search

בדק בית

מפרט טכני

מפרט טכני, מהנדס בניין

מפרט טכני והתאמה

האם הבניה אצלכם תואמת את המפרט הטכני של המבנה?
אחד הדברים החשובים שאנו בודקים עבורכם זו ההתאמה של הבניה הקיימת לנדרש במפרט הטכני ובתוכניות המכר של המבנה.

הקבלן מחוייב על פי החוק הקבלן  למסור לדיירים את המפרט הטכני.

חוק מכר (דירות) התשל''ג 1973 סעיף 2, ציטוט:

2. חובת מסירת מפרט

(א) המוכר דירה חייב לצרף לחוזה מכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.

(ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

במידה והמבנה נבנה שלא בשיטה הקונבנציונאלית אך הוגדר בחוזה המכר כמבנה בית קבע נמוך למגורים, על הקבלן להציג גם תיק טכני של הבית והוראות לדייר כנדרש במפמ''כ 422 (אפריל 1992) "בתי קבע נמוכים למוגרים", ציטוט:

106. תיק טכני

לכל דגם של בתים יהיה תיק טכני שייכתב בעברית או אנגלית ויכיל את המסמכים האלה.

בתיק הטכני יש לפרט נתונים טכניים, אישורים, חישובים ופרטי ביצוע הנדרשים.
כל עוד שלא הושלמו האישורים הנדרשים כולל התאמה למפרט ובדיקות הנדרשות, לא ניתן להגדיר את המבנה כבית קבע נמוך למגורים כמו שהוגדר במפמ''כ 422 (אפריל 1992), ציטוט:

104. התאמה למפרט

דגם של בתים ייחשב מתאים למפרט, אם התיק הטכני לו מתאים לכל הדרישות המפורטות בסעיף 106.

105. תכנית בדיקות

הבתים ייבדקו בעת ביצוע כנדרש בתקן בת''י 2101 (6).

וגם בסעיף 103.4 שבמפמ''כ, ציטוט:

103.4 בית קבע למגורים - בית שאורך החיים המתוכנן שלו הוא כ 50 שנה לפחות.

במצב שבו ללא פירוקים לא ניתן לבדוק את אופן ביצוע פרטים קונסטרוקטיביים, אקוסטיים,תרמיים, איטומים וכו' תיק הטכני הינו מסמך היחיד שמתאר את אופן תכנון וביצוע המבנה.

אי התאמה לדרישות המפרט הטכני והתיק הטכני יכולה לגרום לירידת ערך של המבנה.

אנו נבצע את בדיקת ההתאמה לקיים ביחס למובטח (התחייבות הקבלן)

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף