search

בדק בית

ביקורת מבנים

בדק בית – ביקורת מבנים

ביקורת מבנים הינו מושג החופף ברובו לתחום בדק הבית. מעבר לכך, ביצוע של ביקורת מבנים כוללת בתוכה אף ביקורת של מבנים רחבים יותר דוגמת מבני ציבור, מבני תעשייה, בניני משרדים ועוד.

במסגרת עבודת ביקורת מבנים ניתנת הערכה אודות אורך החיים האפקטיבי של מבנה. אורך חיים זה בא לתאר לנו את הזמן המשוער בו יכול מבנה לעמוד ללא פעילות אחזקה ותיקונים שוטפת למול אורך החיים של שלד המבנה שלהם כן יש לנו גישה נוחה ויכולת תחזוקה.

את ביקורת המבנים עורכים מומחי הנדסה אשר הוכשרו לכך וזאת על פי התדירות הנדרשת בתקנים המגדירים זאת. אלמנט חשוב במסגרת של ביקורת מבנים הוא ביכולת להגדיר את אורח החיים של שלד המבנה. הבחנה זו אודות שלד המבנה תבטיח מעקב צמוד אודותיו וכמובן שיפוצו בעת הצורך זאת על מנת למנוע בעתיד מקרה של קריסה.

היכולת להגדיר את אורח חייו של שלד המבנה הינו תלוי במספר רב של פרמטרים אותם צריכים מומחי ההנדסה לקחת בחשבון. מבחינה סביבתית בודקים מומחי ההנדסה אודות מגע המבנה עם הקרקע ואם כוללת היא מי תהום, גורמים אטמוספריים וגורמי אקלים, בדיקה של זיהומים סביבתיים, בדיקה של הצמחייה סביב ועוד. כמו כן נעשית בדיקה לאחור אודות תכנון הבנייה עצמה והשפעתה על שלד המבנה וכן אודות תכונות החומרים ששימשו את הבונים, איכותם ואורח חייהם. בדיקה נוספת כוללת בתוכה את תחזוקת המבנה עצמו. זו לכשעצמה יכולה להביא להשפעה נוספת על שלד המבנה עצמו. בתחום זה נלקחים בחשבון ונרשמים ממצאים אודות קיום חרקים במבנה, בקטריות, עובש, פטריות, נזילות, מפגעי אש, זיהומים, שימוש בחומרי ניקוי, מפגעי שריטות, חריצות ושחיקה. כל אלו מסוכמים בסופו של תהליך אודות איכות יכול שלד המבנה ולהערכה לגבי תקינותו ואורח חייו.

כפי שכבר צוין קודם, תהליך ביקורת המבנים נעשה על ידי מהנדס בניין מוסמך אשר באמתחתו יש ורצוי שיהיה אף ניסיון מעשי בתכנון ובנייה זאת בנוסף לניסיון אותו צבר בביקורת מבנים. בחברת בדק בית קיים צוות רחב של מהנדסי בניין להם כר נרחב של ניסיון בפרויקטים רחבים של בנייה בכל רחבי הארץ, זאת בנוסף לניסיון שצברו בביצוע של ביקורת מבנים הן בבתים פרטיים והן במקומות אחרים דוגמת מבני תעשייה ומבני ציבור.

 

 

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף